เพลงใหม่่ พี่มินท์ค่ะ เจ็บได้ร้องไห้เป็น
 
เคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะคะ
ถ้าเป็นช่วงนั้น เพลงนี้คงโดนเลย
แต่สำหรับตอนนี้
 
ความทรงจำดีๆ มีมาก
ใจ...ทำใจได้ ที่เป็นแบบนี้
อาจจะชาหรือเปล่า ก็คงไม่ใช่
 
สิ่งที่เป็นตอนนี้ ระหว่างเรา
บอกไม่ถูกว่า เป็นแบบไหน
แต่ยังไงก็ยังดีใจ ที่มีคุณ
 
 
 

JebDai RongHai Pen - Maleewan

edit @ 30 Jan 2009 14:14:05 by เจ้าน้ำตาล

 

สิ่งที่เธอทำ อยากจะถามหน่อย เธอเห็นว่าฉันเป็นอะไร

ไม่แคร์กันเลย ไม่เคยเห็นใส่ใจ แทบจะไม่มีความสำคัญ เธอคิดว่าฉันไม่รู้สึกบ้างหรือไง

เจ็บได้ ร้องไห้เป็น เพราะฉันเป็นคน ทนเรื่อยไปกลัวตัวตนจะไม่เหลือ

เจ็บได้ ร้องไห้เป็น ฉันมีหัวใจมีเลือดเนื้อ ให้เธอรู้ไว้ จะไม่ทนมากไปกว่านี้

อยากให้เธอลอง และมองฉันใหม่ แค่ในฐานะคนคนนึง ที่เธอเคยลืม และคงไม่นึกถึง

สิ่งหนึ่งที่เธอมองข้ามไป คือคนที่มีลมหายใจอยู่ข้างเธอ

 

เจ็บได้ ร้องไห้เป็น เพราะฉันเป็นคน ทนเรื่อยไปกลัวตัวตนจะไม่เหลือ

เจ็บได้ ร้องไห้เป็น ฉันมีหัวใจมีเลือดเนื้อ ให้เธอรู้ไว้ จะไม่ทนมากไปกว่านี้

เจ็บได้ ร้องไห้เป็น เพราะฉันเป็นคน ทนเรื่อยไปกลัวตัวตนจะไม่เหลือ

เจ็บได้ ร้องไห้เป็น ฉันมีหัวใจมีเลือดเนื้อ ให้เธอรู้ไว้ จะไม่ทนมากไปกว่านี้

 

edit @ 30 Jan 2009 14:21:58 by เจ้าน้ำตาล

Comment

Comment:

Tweet

y3LaQw <a href="http://swsnqxtyepwd.com/">swsnqxtyepwd</a>, bvrltwueiacw, [link=http://lxtbzmcxrttk.com/]lxtbzmcxrttk[/link], http://ojhvcbyyiqdf.com/

#502 By DjswSmlUWofcaVd (103.7.57.18|93.74.71.87) on 2013-03-26 22:51

hyBROL <a href="http://wcxupfjsiyml.com/">wcxupfjsiyml</a>, ungjqbvxmass, [link=http://ecpwmrecmwnq.com/]ecpwmrecmwnq[/link], http://nobtmgdgxodb.com/

#501 By CHptZvxgZNkIZpIUYkd (103.7.57.18|85.232.128.70) on 2013-03-24 14:16

irUONE <a href="http://jiuazgvdqrif.com/">jiuazgvdqrif</a>, [url=http://lqkxxpnllbif.com/]lqkxxpnllbif[/url], [link=http://ajuegiwomfuw.com/]ajuegiwomfuw[/link], http://dbxshmmhjxyt.com/

#500 By hxawbcocjb (173.212.206.186) on 2010-07-10 03:37

comment1, çíàêîìñòâà ñ òðàíñåêñóàëàìè â ðîññèè, çíàêîìñòâà òþìåíü xxx, ìèð çíàêîìñòâà þëèÿ çâîëüñêàÿ,

#499 By Xtmlpwmt (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:26

comment3, çíàêîìñòâà ÷åáîêñàðû îíëàéí, èíòèìíûå çíàêîìñòâà ÷åëÿáèíñêà, ñåìåéíóþ ïàðó äëÿ èíòèìíûõ âñòðå÷, ñåìåéíàÿ ïàðà ìîñêâè÷åé ïðåäëàãàåò èíòèì,

#498 By Yxpewnns (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:52

comment6, èíòèì ñàéò èæåâñê, âîðîíåæ êàëà÷ çíàêîìñòâà, çíàêîìñòâà â ÿêóòñêå ñ öåëüþ çàíÿòüñÿ îì, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè â íîâîñèáèðñêå,

#497 By Shmytcpl (93.174